TV VLAANDEREN respecteert uw privacy en verplicht zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht van welke andere site u komt) en ons persoonsgegevens verstrekt. U vindt in deze verklaring ook informatie over uw privacyrechten en de manier waarop de wetgever die rechten beschermt.

Voor deze privacyverklaring werd een formaat in meerdere lagen gekozen, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden uiteengezet. Maar u kunt hier ook een pdf-versie van de verklaring downloaden. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst, zodat u de betekenis van sommige woorden die in deze privacyverklaring worden gebruikt, begrijpt.

BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft ten doel om u informatie te verschaffen over de manier waarop TV VLAANDEREN uw persoonsgegevens en eventuele andere informatie verzamelt die u ons via deze website verstrekt wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een product of een service koopt of deelneemt aan een wedstrijd.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen dan ook bewust geen informatie over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met elke andere privacyverklaring die we u bij specifieke gelegenheden verschaffen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u zich ten volle bewust bent van de manier waarop en de reden waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging ervan.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

M7 Group S.A., die onder de naam TV VLAANDEREN actief is, gevestigd aan de 4 rue Albert Borschette te L-1246 Luxembourg in het Groothertogdom Luxemburg, in het handelsregister van Luxemburg ingeschreven onder nummer B 148.073 en met vestigingsvergunning nr. 00143760/1, is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens (hierna in deze privacyverklaring "TV VLAANDEREN", "wij" of "ons" genoemd).

Aarzel niet om via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING (DPO):

In overeenstemming met de AVG/GDPR werd een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld om de naleving van de bepalingen van de AVG/GDPR te faciliteren. U kunt per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via het e-mailadres privacy@tv-vlaanderen.be, of u kunt uw verzoek per post sturen naar het volgende adres TV VLAANDEREN, Postbus 12250, 1930 Zaventem (ter attentie van de DPO). Indien u uw rechten als betrokkene uitoefent, behoudt de DPO zich het recht voor om redelijkerwijs uw identiteit te verifiëren.


CONTACTGEGEVENS

Via de post:

Ter attentie van de verantwoordelijke voor privacykwesties:
TV VLAANDEREN
Postbus 12250
1930 Zaventem

Via mail: privacy@tv-vlaanderen.be

Telefonisch: 02 790 2 790

Indien u een klacht hebt of vragen hebt, hopen we dat u contact met ons opneemt, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Echter, u hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Commission nationale pour la protection des données (CNPD), de Luxemburgse toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming (www.cnpd.lu).

VERANDERINGEN AAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze versie werd laatst bijgewerkt op 25 mei 2018 volgens de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”).

UW PLICHT OM ONS OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN VERANDERINGEN

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bijhouden, correct en actueel zijn. Breng ons daarom op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen zolang wij zaken doen met u.

DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens zijn gegevens over een individuele persoon op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten geen gegevens waarvan de identiteit werd verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Die gegevens kunnen in de volgende categorieën worden ondergebracht:

Identiteitsgegevens
omvatten voornaam, familienaam, titel, geslacht, gebruikersnaam (of een vergelijkbare ID) en geboortedatum.
Contactgegevens
omvatten factureringsadres, leveringsadres, mailadres en telefoonnummers.
Financiële Gegevens
omvatten het bankrekeningnummer.
Transactiegegevens
omvatten gegevens over facturering, betalingen aan en door u en andere gegevens van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
Technische Gegevens
omvatten uw IP adres, logingegevens, het type en de versie van de browser die u gebruikt, de instelling en de ligging van de tijdzone, de types en de versies van browser plug-ins, het besturingssysteem en platform en andere technologie op de toestellen die u gebruikt om deze website te bezoeken.
Profielgegevens
omvatten uw gebruikersnaam en uw wachtwoord, IP adres, aankopen of bestellingen die door u werden gerealiseerd, de zaken waarin u bent geïnteresseerd, uw voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
Gebruiksgegevens
omvatten informatie over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt. In het kader van internet- en telefoondiensten omvatten gebruiksgegevens de identificatie van de oproeper, het totale aantal eenheden die moeten worden aangerekend voor de berekeningsperiode, de identificatie van het opgeroepen nummer, het type, het begintijdstip en de duur van de oproep of de hoeveelheid gegevens die werden verstuurd en de datum van de dienstverlening of de verbinding. In het kader van de Video-On-Demand (VOD)-dienst, omvatten de Gebruiksgegevens het kijkgedrag, het artikel dat werd besteld, het begintijdstip en de duur van het artikel dat werd bekeken en de datum van de bestelling.
Marketing- en Communicatiegegevens
omvatten uw voorkeuren met betrekking tot de vorm waarin u marketingberichten van ons en van onze partners wilt ontvangen en uw communicatievoorkeuren.

Ook verzamelen, gebruiken en delen we voor welk doeleind dan ook Samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens. Samengevoegde gegevens kunnen van uw persoonsgegevens afgeleid zijn, maar ze worden door de wetgever niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien uw identiteit er niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan uit worden afgeleid. Zo is het mogelijk dat we uw Gebruiksgegevens met de gebruiksgegevens van anderen samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen die een specifieke feature op onze website bekijken. Als we echter Samengevoegde gegevens met uw persoonsgegevens combineren of verbinden, zodat de gegevens u wel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gebruikt.

We verzamelen geen Speciale categorieën persoonsgegevens over u (zoals gegevens over ras of etniciteit, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheidsinformatie en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven.

ALS U ONS GEEN PERSOONSGEGEVENS BEZORGT

Wanneer we wettelijk of contractueel verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en als u ons die gegevens niet bezorgt wanneer we dat vragen, is het mogelijk dat we het contract dat we met u hebben of dat we met u trachten te sluiten, niet kunnen uitvoeren (bv. goederen of diensten aan u leveren). In dat geval is het mogelijk dat we een product of een dienst die u bij ons hebt besteld, moeten annuleren. We brengen u daar dan van op de hoogte.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We passen meerdere methoden toe om gegevens van en over u te verzamelen, onder andere:

 • Directe interactie
 • Het is mogelijk dat u ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële Gegevens bezorgt door formulieren in te vullen of door met ons te communiceren via de post, telefoon, mail of een ander communicatiekanaal. Dit omvat persoonsgegevens die u bezorgt wanneer u

  • onze producten of diensten bestelt;
  • een account op onze website aanmaakt;
  • zich inschrijft voor onze dienstverlening of op onze publicaties;
  • vraagt om marketingmateriaal naar u te verzenden;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête of
  • ons feedback bezorgt.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties
 • Wanneer u interactie voert met onze website, is het mogelijk dat we automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw uitrusting en browsegedrag. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Bekijk ons cookie beleid voor meer informatie.

 • Derden of openbare bronnen
 • Het is mogelijk dat we persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen.

HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer de wetgeving dat toelaat. Doorgaans gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we zullen aangaan of dat we hebben aangegaan met u.
 • Wanneer dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we aan een wettelijke verplichting of voorschriften moeten voldoen.

We vertrouwen op toestemming als rechtgrond om uw persoonsgegevens te verwerken in verband met de verzending van direct marketingberichten van derden naar u via e-mail of tekstberichten. U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We hebben hiervoor een tabel opgesteld waarin alle manieren worden beschreven waarop we van plan zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke rechtsgronden we ons daarvoor baseren. Waar nodig hebben we ook aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Merk op dat we uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken - afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Doel/Activiteit Soort gegevens Rechtsgrond voor verwerking
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit
(b) Contact
Sluiten en uitvoeren van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, met inbegrip van:
(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
(b) Innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is
(c) Controle van uw kredietwaardigheid
(d) Bestrijding van fraude en niet-betaling
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(a) Uitvoeren van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde bedragen te innen)
(c) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen (archivering)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) Kennisgeving aan u over veranderingen van onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) Onze vraag om een recensie achter te laten of aan een enquête deel te nemen
(c) Beheer van de termijn van uw contract of het niveau of het type diensten die in het kader daarvan worden verleend
(d) Opsporing van oorzaken van storingen en klantenondersteuning
(e) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten
(f) Innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is
(g) Bestrijding van fraude en niet-betaling
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Financieel
(g) Transactie
(a) Uitvoeren van een contract met u
(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
(c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een prijstrekking, een wedstrijd of een enquête (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoeren van een contract met uUitvoeren van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en om onze activiteiten uit te breiden)
Om onze activiteiten en deze website te beheren en te beschermen (inclusief opsporen van oorzaken van storingen, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportering en hosten van gegevens) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technische redenen
(a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze activiteiten te beheren, administratieve en IT-diensten te verlenen, netwerkbeveiliging, voorkoming van fraude en in de context van een reorganisatie van een bedrijf of een herstructurering van een groep)
(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
Om relevante websitecontent en reclame aan u te bezorgen en de doeltreffendheid van de advertenties die we u bezorgen, te meten of te begrijpen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technische redenen
Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te bepalen) + toestemming
Om gegevensanalyse toe te passen om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technische redenen
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om verschillende types klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen)
Om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over goederen of diensten waarin u misschien bent geïnteresseerd (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Technische redenen
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en onze activiteiten te laten groeien)
Om marktonderzoek, marketingcampagnes of direct marketingactiviteiten uit te voeren (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Transactie
(d) Profiel
(e) Gebruik
(f) Marketing en communicatie
Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te verdedigen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om onze activiteiten uit te breiden en om onze marketingstrategie te bepalen) of toestemming
Om gevolg te geven aan verzoeken van wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke instanties om informatie te verstrekken en/of medewerking te verlenen aan verzoeken tot aftappen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Technische redenen
Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
Om onszelf tegen claims te beschermen of om onze rechten uit te oefenen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Profiel
(f) Gebruik
(g) Marketing en communicatie
Noodzakelijk om onszelf tegen claims te beschermen of om onze rechten uit te oefenen

PROMOTIONELE AANBIEDINGEN VAN ONS

Het is mogelijk dat we uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om ons een idee te vormen van wat u volgens ons wilt of nodig hebt of waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Dit is de manier waarop we beslissen welke producten, diensten en aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u (we noemen dit 'marketing').

U zult marketingberichten van ons ontvangen als u informatie aan ons hebt gevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons gegevens hebt verstrekt op het moment dat u zich inschreef voor een wedstrijd of voor een promotie en wanneer u daarbij niet afgemeld hebt (geen opt-out).

MARKETING VAN DERDEN

We vragen uw uitdrukkelijke opt-in toestemming voordat we persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden.

OPT-OUT

U kunt ons op elk moment vragen om geen marketingberichten meer te verzenden naar u.

In het geval van e-mailmarketing hoeft u alleen op de opt-out link te klikken in welk marketingbericht dan ook dat we eerder naar u hebben verzonden.

Als er telefonisch contact met u wordt opgenomen, moet u de operator die u opbelt, laten weten dat u geen marketingtelefoontjes meer wilt ontvangen.

In alle andere gevallen via Contact opnemen met ons.

Momenteel doen we ons uiterste best om u de mogelijkheid te bieden om uw marketingvoorkeuren zelf te beheren op onze website en in onze app. Heel binnenkort zult u kunnen inloggen op de website of app om de relevante keuzevakken aan te vinken en om op die manier uw marketingvoorkeuren aan te passen.

Wanneer u hebt beslist dat u die marketingberichten niet meer wenst te ontvangen (opt-out), geldt dit niet voor de persoonsgegevens die u aan ons hebt bezorgd ten gevolge van en teneinde de aankoop van een product/dienst te beheren, een garantie te registreren, van producten/diensten gebruik te maken of andere transacties uit te voeren.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen enkele of slechts sommige browsercookies toelaat of dat u wordt ingelicht wanneer websites cookies instellen of er zich toegang toe verschaffen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website niet langer toegankelijk zijn of niet behoorlijk meer werken. Meer informatie over de cookies die we gebruiken, vindt u op Cookieverklaring

ONZE SOCIAL MEDIA KANALEN

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op alle personen die onze social media kanalen bezoeken:

Facebook/

Youtube

Of andere applicaties (apps) zoals TV VLAANDEREN Live TV.

Het loutere bezoek aan en gebruik van onze websites, social media kanalen of andere applicaties, houdt in dat u instemt met mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie met betrekking tot het type gegevens dat verwerkt wordt door gebruik van de social media kanalen kan u terugvinden onder punt 4. van deze privacyverklaring “Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken”. We maken er u graag attent op dat de privacy policies van de social media kanalen zelf eveneens van toepassing zijn. Indien u vragen heeft bij de verwerking van persoonsgegevens door de social media kanalen zelf, nodigen wij u graag uit om eerst even de privacy policy van het social media kanaal in kwestie na te gaan. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds contact met ons opnemen.

VERANDERING VAN DOELEINDE

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar is met het originele doeleinde. Als u uitleg wilt over de manier waarop de verwerking voor het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het originele doeleinde, kunt u contact met ons opnemen.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een doeleinde dat geen verband houdt met het originele doeleinde, brengen we u daarvan op de hoogte en geven we uitleg over de rechtsgrond waarop we ons baseren of vragen we uw toestemming.

Merk op dat het mogelijk is dat we uw persoonsgegevens buiten uw weten of toestemming om kunnen verwerken in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dat door de wet wordt vereist of toegelaten.

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Bij sommige van onze activiteiten en om u diensten aan te bieden, werken we samen met onze partners om de hoogste kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen. Deze partners hebben toegang nodig tot uw persoonlijke gegevens. Onze partners treden op in de rol van verwerkers. Ze verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en voor onze doeleinden.

We gebruiken partners op verschillende gebieden, meestal voor:

 • Administratieve ondersteuning,
 • I0 pl-md-2-systeem, software-ondersteuning,
 • Marketing diensten,
 • Klantcommunicatie,
 • Incasso in geval van wanbetaling.

We delen uw persoonlijke gegevens met onze handelspartners. We delen uw gegevens met de overheid of rechtbanken op hun verzoek.

We eisen dat alle derden de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat ze die behandelen in overeenstemming met de wet. We laten onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en laten hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

We hebben de nodige gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoek raken, worden gebruikt of bekeken op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of bekendgemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de werknemers, call center medewerkers, opdrachtnemers en andere derden die die gegevens nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van onze instructies en ze moeten daarbij een vertrouwelijkheidsplicht vervullen.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoede inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens te behandelen en brengen u en elke bevoegde toezichthouder daarvan op de hoogte wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

BIJHOUDEN VAN GEGEVENS

We houden uw persoonsgegevens slechts zo lang bij als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld, met inbegrip van doelstellingen om aan wettelijke, boekhoudkundige of rapporteringseisen te voldoen.

Bij de bepaling van de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade ten gevolge van een ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en het antwoord op de vraag of we die doeleinden op andere manieren kunnen realiseren en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Verzoek tot verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige gevallen is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor onderzoeks- of statische doeleinden anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht). In dat geval kunnen we die informatie voor een onbepaalde tijd gebruiken zonder dat we u daarvan op de hoogte houden.

UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden hebt u in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de links hieronder om meer te weten te komen over die rechten:

Neem contact met ons op als u een van de hierboven vermelde rechten wilt doen gelden.

MEESTAL GEEN VERGOEDING GEVRAAGD

U behoeft geen vergoeding te betalen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (of om een ander recht uit te oefenen). Het is wel mogelijk dat we een redelijke vergoeding vragen als aan uw verzoek duidelijk een basis ontbreekt, of indien het verzoek repetitief of buitensporig is. Het is ook mogelijk dat we in die omstandigheden geen gevolg geven aan uw verzoek.

WAT WE MISSCHIEN VAN U ZULLEN VRAGEN

Het is mogelijk dat we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen om uw identiteit te bevestigen en om te controleren of u recht op inzage hebt van uw persoonsgegevens (of om een ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel, die moet vermijden dat persoonsgegevens worden vrijgegeven aan personen die geen recht op inzage hebben. Het is ook mogelijk dat we u meer informatie vragen in verband met uw verzoek, zodat we u sneller een antwoord kunnen bezorgen.

TIJDLIMIET VOOR REACTIE

We proberen binnen de maand op elk gerechtvaardigd verzoek te reageren. Soms hebben we meer tijd nodig als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt. In dat geval zullen we u inlichten en op de hoogte houden.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

RECHTSGROND

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf om onze activiteiten uit te voeren en te beheren om u de beste service/het beste product en de beste en veiligste ervaring te bezorgen. We zorgen ervoor dat we elke potentiële (positieve en negatieve) impact op u en uw rechten afwegen voordat we uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen verwerken.

Uitvoering van contract betekent de verwerking van uw gegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract waarvan u een van de partijen bent of om stappen te zetten op uw verzoek voordat we zo'n contract aangaan.

Een wettelijke verplichting of voorschrift naleven betekent uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om een wettelijke verplichting of voorschrift na te leven waaraan we onderworpen zijn.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U kunt de volgende rechten laten gelden:

Recht op inzage in uw persoonsgegevens (meestal aangeduid met de omschrijving 'verzoek van een betrokkene van inzage'). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bijhouden en kunt u controleren of we die informatie op een wettelijke manier verwerken.

Recht op correctie van de persoonsgegevens die we van u bijhouden. Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bijhouden, laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons bezorgt, moeten controleren

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is om de gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u op een succesvolle manier uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we uw informatie op een onwettige manier hebben verwerkt of wanneer de nationale wetgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. Houd er evenwel rekening mee dat we om specifieke wettelijke redenen misschien niet altijd in staat zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot verwijdering van de gegevens. In dat geval wordt dat op het moment van uw verzoek aan u gemeld.

Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en wanneer er iets in uw specifieke situatie een rol speelt waardoor u wilt bezwaar maken tegen de verwerking op die basis, aangezien u vindt dat dit een impact heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden verwerken. In sommige gevallen is het mogelijk dat we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat we de nauwkeurigheid van de gegevens controleren; (b) als wij de gegevens op een onwettige manier gebruiken, maar als u niet wilt dat we de gegevens wissen; (c) als u wilt dat we de gegevens bewaren zelfs als we ze niet langer nodig hebben omdat u vorderingen wilt vaststellen, uitoefenen of verdedigen of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen hebben om ze toch te gebruiken.

Recht op overdraging van uw persoonsgegevens naar u of naar een derde. We zullen u of een derde die u hebt gekozen, uw persoonsgegevens bezorgen in een gestructureerd, courant gebruikt en door een computer leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u aanvankelijk uw toestemming voor gebruik door ons hebt verleend of wanneer we de informatie gebruiken om een contract met u uit te voeren.

Recht om uw toestemming op elk mogelijk moment in te trekken wanneer we ons op uw toestemming baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft evenwel geen gevolgen voor de wettelijkheid van een verwerking die werd uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet langer aan u kunnen leveren. Als dat het geval is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen op het moment dat u uw toestemming intrekt.